Menestyvät yritykset ymmärtävät, että hyvä henkilöstöjohtaminen tuo tulosta ja näkyy parempana asiakaskokemuksena ja hyvänä työelämänä. Alalla on useita kuumia puheenaiheita.

Asiakaskokemus on yrityskulttuurin peili

Yksi niistä on asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen samanaikainen mittaaminen.

Asiakaskokemuksessa näkyy yrityksen johtamiskulttuuri ja henkilöstön kokemus omasta organisaatiosta. On tärkeää ymmärtää, mitkä sisäiset tekijät vaikuttavat asiakaskokemukseen, koska erityisesti tässä markkinatilanteessa kaikki haluavat palvella olemassa olevia asiakkaita erinomaisesti.

Yhdistämällä mittauksen tuloksia luodaan kokonaiskuva siitä, mitkä tekijät henkilöstökokemuksessa ja -sitoutumisessa vaikuttavat asiakkaiden kokemuksiin palveluista ja ratkaisuista. Näin luodaan pohja myös sille, että uudistetaan, kehitetään tai pyritään säilyttämään niitä hyviä asioita, jotka olennaisesti vaikuttavat asiakaskokemukseen. Usean vuoden tutkimustulosten pohjalta olemme havainneet, että asiakaskokemuksen kannalta vaikuttavimmat tekijät ovat useimmiten monisyisiä ja hyvin organisaatiokohtaisia.

Työelämän laatu vaikuttaa tuottavuuteen

Keskeisessä roolissa henkilöstötuottavuudessa on työelämän laadun kehittäminen hyvän henkilöstöjohtamisen avulla. Yritykset, joilla on voimakas yhteinen identiteetti ja sitoutuneet ihmiset, ovat varmimmin myös niitä, jotka kykenevät jatkuvaan innovointiin ja asiakkaiden odotusten ylittämiseen.

Toinen ajankohtainen kysymys on henkilöstötuottavuus. Me yhdistämme yhteistyössä kumppanimme kanssa henkilöstötutkimuksen tulokset henkilöstön ajankäyttöä ja taloudellisia tunnuslukuja koskevaan tietoon. Faktojen perusteella annamme asiakkaalle suosituksia työelämän laatuun tai henkilöstön ajankäyttöön liittyvistä toimenpiteistä. Asetamme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet myös sille, miten toimenpiteiden tulisi näkyä taloudellisissa luvuissa ja sitä kautta henkilöstötuottavuudessa.

Uudet toimintatavat on juurrutettava arkityöhön

Taantumakausi ja nopea digitalisoitumisen aiheuttama toimintamallien muutos on johtanut siihen, että yritysten on ollut ja on pakko muuttaa käytäntöjään.

Muutokset on kuitenkin juurrutettava johtamiseen ja esimiestyöhön sekä toimintamalleihin ja prosesseihin. Tässä tarvitaan systemaattisia prosesseja, sinnikästä työtä ja mittareita, joilla seurata edistymistä.

Uskon että tässä työssä voidaan myös nykyistä tehokkaammin hyödyntää teknologiaa, jolla varmistetaan hankkeiden eteneminen ja haluttujen muutosten toteutuminen arkityössä.

Lisäksi tarvitaan yksi kaikkea tekemistä yhdistävä asia. Se on muutokseen ja uuden rakentamiseen myönteisesti suhtautuva asenne.

Näin siksi, että asiakas on kaiken keskiössä. Kun tuotamme asiakkaillemme parhaita mahdollisia henkilöstöjohtamisen palveluja, ne auttavat asiakkaitamme tuottamaan omille asiakkailleen entistä parempia asiakaskokemuksia.