Henkilöstön vaihtuminen on tietysti luonnollista, mutta toisinaan yrityksestä lähtee osaamista, jota ilman ei haluta olla. Tai osaamisen puute voi olla aiotun strategian toteuttamisen esteenä. HR4 voi olla avuksi, kun pitää päättää mihin suuntaan osaamista aiotaan kehittää ja millä keinoilla.

Ratkaisumme haasteeseesi

Organisaation kehittäminen

Jos yrityksessä on osaamisvaje, se voidaan ratkaista kolmella eri tavalla: kouluttamalla nykyistä henkilöstöä, ostamalla osaaminen ulkopuolelta tai rekrytoimalla uutta väkeä. Mikä näistä sopii kuhunkin tilanteeseen?

Ensimmäiseksi täytyy miettiä, mitä osaamista yrityksesi tarvitsee tulevaisuudessa. Esimerkiksi eläkkeelle jääneen tilalle ei välttämättä kannata rekrytoida samanlaisen osaamisprofiilin ihmistä. Nykyinen henkilöstö tuntee jo organisaation ja toimintatavat, jolloin oikealla asenteella varustettu tekijä talon sisältä voidaan kenties kouluttaa vapautuneeseen tehtävään.

Jos tietyn osaamisen tarve on tilapäinen, voidaan osaaminen ostaa muualta. Mutta pysyvämpään on rekrytointi tai perehdyttäminen paras vaihtoehto. Jos halutaan selkeää muutosta nykyiseen, on tärkeää tuntea aukko nykyisen ja tavoitellun osaamisen välillä ja etsiä osaamista ulkoa. Laajemmin rekrytointi on osa resursointistrategiaa: millaista osaamista tiimiin tarvitaan ja miten se hankitaan.

HR4 pystyy tutkimaan organisaatiosi ja esittämään ehdotuksia osaamisen hankkimiseksi. Tarjoamme palveluna myös rekrytointia ja muita HR-toimintoja.

Tutustu tarkemmin:

Henkilöstökokemuksen mittaaminen

Kiistaton tosiasia on, että työpaikkaa vaihtaessa halutaan usein eroon nykyisestä pomosta tai työyhteisöstä palkan jäädessä toissijaiseksi. Käytäväpuheiden kuulostelua ja arvailua parempi mielialan ilmapuntari on henkilöstökokemuksen mittaaminen.

Moni yritys tutkii säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä, mutta henkilöstön tyytyväisyys jää arvailujen varaan. Joskus johdon ja henkilöstön käsitykset motivoivista tekijöistä voivat mennä kerta kaikkiaan ristiin. Vain mittaaminen antaa tietoa nykytilanteesta ja vertailukohdan kehitystoimien vaikuttavuuden tutkimiselle. Mittaamalla voi myös vertailla yritystä muihin ja näin arvioida omaa houkuttelevuutta työpaikkana.

Perinteinen työtyytyväisyystutkimus on kaiken kerralla läpileikkaava ja harvoin toistuva – yleensä kerran vuodessa tai puolessa vuodessa. Sen lisäksi kannattaakin harkita vaikkapa joka kuukausi tehtäviä ketterämpiä ja kohdistetumpia mittauksia jotka pureutuvat henkilöstön kokemukseen työpaikastaan. Näin saadaan mahdolliset organisaation ja esimiestyön ongelmat nopeasti esiin ja niihin voidaan reagoida ripeästi.

HR4 on mittauksien suunnittelemisen, toteuttamisen ja analysoimisen asiantuntija. Jo pelkkä tutkiminen välittää henkilöstölle viestin välittämisestä, ja tuloksien tehokas hyödyntäminen auttaa kehittämään yritystäsi entistä houkuttelevammaksi työpaikaksi.

Tutustu tarkemmin:

Työyhteisön kehittäminen

Jos hyvistä osaajista on pulaa, kannattaa esittää jatkokysymys: saadaanko nykyisistä parasta potentiaalia irti? Onko heille annettu roolia, jossa osaaminen tulee esiin? Tiimirooleja tutkimalla voidaan varmistaa, että oikeat ihmiset pelaavat oikeissa paikoissa.

Yrityksen osaamisen tarve ei pysy vakiona, vaan asiakkaiden odotukset sekä työyhteisön koostumus muuttuvat. Työyhteisön pitäisikin miettiä yhdessä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja mistä se hankitaan. Moniosaajista puhutaan paljon, ja potentiaalista moniosaajaa voi auttaa kehittymään.

HR4 voi auttaa työyhteisön kehittämisessä esimerkiksi työpajoilla, joissa löydetään osaamisen kehittämisen paikat. Työyhteisön jäsenet voidaan kartoittaa ja analysoida ja miettiä roolitusta sen pohjalta. Tiimit voivat sopia keskenään siitä, miten osaaminen voidaan hyödyntää parhaiten.

Tutustu tarkemmin:

Voisiko ratkaisu olla jokin muu?

Asiakaskeskeisen organisaation analyysi Promenade One

Promenade One -analyysin lähtökohtana on ajatusmalli, jossa henkilöstö luo hyvän asiakaskokemuksen josta seuraa vuorostaan taloudellinen tulos. Kysymys on pohjimmiltaan tunnekokemuksesta, johon vaikuttaa moni asia yrityksen rakenteissa, johdossa ja prosesseissa. Kun tätä kokemusta pystytään tutkimaan, nähdään, mitkä asiat yrityksessäsi toimivat niin henkilöstön kuin asiakkaankin mieleisellä tavalla. 

Promenade One on mittaustyökalu, joka kertoo mitä tapahtuu hyvää tulosta tekevissä ja asiakkaiden arvostamissa yksiköissä vertailemalla niitä muihin yksiköihin sekä asiakkaan että henkilöstön näkökulmasta. Minkälaiset päätöksenteon rakenteet niissä on? Mitkä asiat ovat asiakaskokemuksen kannalta merkityksellisimpiä?

Kun halutaan pitää osaavista työntekijöistä kiinni, Promenade One auttaa pääsemään kiinni henkilöstön sisäiseen motivaatioon ja vireeseen. Se auttaa näkemään, miten yrityksesi strategia toteutuu niin asiakkaan kuin henkilöstösikin mielestä. Tutkimalla eri yksiköitä rinnakkain, mahdollistaa Promenade One  tilastollisen analyysin menestyneiden ja vähemmän menestyneiden välillä: missä pitää parantaa?

Päätöksenteko on kuin sokkona ajamista ilman tietoa asioiden vaikuttavuudesta, ja juuri vaikuttavuuden seurantaan HR4:n Promenade One tarjoaa työkalut. Sen tuottamaa dataa voi vertailla myös sellaisiin henkilöstökokemuksen tunnuslukuihin kuin sairauspoissaolo, työn tuottavuus, uusien asiakkaiden määrä tai kehitys ja työturvallisuus.

Tutustu tarkemmin: