Työelämään liittyvässä lainsäädännössä tapahtuu tällä hetkellä paljon muutoksia. Ne vaikuttavat merkittävästi henkilöstötyön toimintatapoihin ja asiakirjoihin. Toimi heti varmistaaksesi, että organisaatiosi käytännöt palvelevat liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla, uuden lainsäädännön mahdollisuudet ja vaatimukset huomioiden.
Me autamme toteuttamaan uudet käytännöt tehokkaasti ja asiantuntevasti.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Vähintään 30 henkilöä työllistävillä yrityksillä tulee olla yhdenvertaisuussuunnitelma laadittuna vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhdenvertaisuussuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi yrityksessä. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla ja ennalta ehkäistä henkilöön liittyvistä syistä johtuvaa syrjintää. Yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen vaikuttavuuden seuranta kuuluu yrityksen lakisääteisen yhteistoiminnan piiriin.

Vuosilomalaki

Vuosilomalakiin palautettiin huhtikuussa 2016 vuosiloman aikana tapahtuvaan sairastumiseen liittyvä työntekijän omavastuuaika. Samalla lakiin perustuvaa vuosiloman ansainnassa huomioitavaa ns. työssäolon veroista aikaa lyhennettiin perhevapaiden osalta.

Työsopimuslaki

Työsopimuslakiin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2017 alusta. Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen; työnantaja saa lisäksi oikeuden tietyissä poissaolotilanteissa pidentää koeaikaa ennen alun perin sovitun koeajan päättymistä. Ns. työllistämissopimusta koskevin määräyksin mahdollistetaan määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän henkilön kanssa ilman lain normaalisti määräaikaiselta työsopimukselta edellyttämää perusteltua syytä. Tuotannollis-taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvä työnantajan takaisinottovelvollisuus lyhenee ajallisesti merkittävästi.

Samanaikaisesti vähintään 30 työntekijää työllistävälle työnantajalle on tulossa lakisääteinen velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Valmennuksen tai koulutuksen olisi arvoltaan vastattava työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi. Valmennus tai koulutus olisi toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa. Uusien muutosturvasäännösten mukaan työnantajalla olisi lisäksi velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Työeläkeuudistus

Niinikään vuoden 2017 alusta astuu voimaan työeläkejärjestelmäämme koskeva eläkeuudistus. Uudistus tarkoittaa muun muassa yleisen eläkeiän nousemista portaittain. Samalla eläkkeen karttumaprosentit muuttuvat kaikille ikäluokille samoiksi. Eläkeuudistuksen myötä työntekijät ovat jatkossa työelämässä entistä iäkkäämpinä, jolloin työnantajan kannattaa kiinnittää yhä enemmän huomiota eri-ikäisten työntekijöiden tarpeisiin ja työkyvyn ylläpitämiseen.

Paikallinen sopiminen

Lisäksi keväällä 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen hengessä paikallinen yrityskohtainen sopiminen tulee jatkossa entistäkin tärkeämmäksi kilpailu- ja tuottavuustekijäksi yhä useammissa yrityksissä.  Onko yrityksenne kulttuuri ja rakenteet valmiit tähän työelämän muutokseen?

Autamme varmistamaan, että nämä työelämän ajankohtaiset muutokset toteutuvat organisaatiossasi hyvin ja tehokkaasti. Ota yhteyttä  – keskustellaan tarkemmin!